โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 15
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 5.88 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 0 0 7 1 7 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.28 % 1.75 % 12.28 % 73.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 0 0 3 2 1 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.64 % 9.09 % 4.55 % 72.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 0 0 11 3 9 73
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.46 % 3.13 % 9.38 % 76.04 %

74 : 0 , 0 , 8 , 1 , 8 , 57...0.00 , 0.00 , 10.81 , 1.35 , 10.81 , 77.03 = 17 : 22.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.96%

Powered By www.thaieducation.net