โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 15
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 5.88 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 0 0 7 1 7 43
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.07 % 1.72 % 12.07 % 74.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 0 0 3 1 1 17
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.64 % 4.55 % 4.55 % 77.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 0 0 11 2 9 75
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.34 % 2.06 % 9.28 % 77.32 %

75 : 0 , 0 , 8 , 1 , 8 , 58...0.00 , 0.00 , 10.67 , 1.33 , 10.67 , 77.33 = 17 : 22.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.68%

Powered By www.thaieducation.net