โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 12
ร้อยละ 29.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 2 1 3 0 2 50
ร้อยละ 3.45 % 1.72 % 5.17 % 0.00 % 3.45 % 86.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 2 0 3 1 1 14
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 14.29 % 4.76 % 4.76 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 9 1 6 1 3 76
ร้อยละ 9.38 % 1.04 % 6.25 % 1.04 % 3.13 % 79.17 %

75 : 7 , 1 , 3 , 0 , 2 , 62...9.33 , 1.33 , 4.00 , 0.00 , 2.67 , 82.67 = 13 : 17.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83%

Powered By www.thaieducation.net