โรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 2 2 2 2 21
ร้อยละ 3.33 % 6.67 % 6.67 % 6.67 % 6.67 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 1 1 24 1 0 83
ร้อยละ 0.91 % 0.91 % 21.82 % 0.91 % 0.00 % 75.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
14
จำนวน(คน) 1 0 3 1 0 9
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 21.43 % 7.14 % 0.00 % 64.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 3 3 29 4 2 113
ร้อยละ 1.95 % 1.95 % 18.83 % 2.60 % 1.30 % 73.38 %

140 : 2 , 3 , 26 , 3 , 2 , 104...1.43 , 2.14 , 18.57 , 2.14 , 1.43 , 74.29 = 36 : 25.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 26.62%

Powered By www.thaieducation.net