โรงเรียนวัดคลองสำโรง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 5 1 2 2 1 2
ร้อยละ 38.46 % 7.69 % 15.38 % 15.38 % 7.69 % 15.38 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 5 1 14 3 4 14
ร้อยละ 12.20 % 2.44 % 34.15 % 7.32 % 9.76 % 34.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 10 2 16 5 5 16
ร้อยละ 18.52 % 3.70 % 29.63 % 9.26 % 9.26 % 29.63 %

54 : 10 , 2 , 16 , 5 , 5 , 16...18.52 , 3.70 , 29.63 , 9.26 , 9.26 , 29.63 = 38 : 70.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 70.37%

Powered By www.thaieducation.net