โรงเรียนวัดคลองสำโรง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 3 2 2 2 2 2
ร้อยละ 23.08 % 15.38 % 15.38 % 15.38 % 15.38 % 15.38 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 2 2 5 2 2 27
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 12.50 % 5.00 % 5.00 % 67.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 53 คน
จำนวน(คน) 5 4 7 4 4 29
ร้อยละ 9.43 % 7.55 % 13.21 % 7.55 % 7.55 % 54.72 %

53 : 5 , 4 , 7 , 4 , 4 , 29...9.43 , 7.55 , 13.21 , 7.55 , 7.55 , 54.72 = 24 : 45.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 53 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 45.28%

Powered By www.thaieducation.net