โรงเรียนวัดหลักแก้ว (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 33
ร้อยละ 5.13 % 0.00 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 3 0 12 0 0 106
ร้อยละ 2.48 % 0.00 % 9.92 % 0.00 % 0.00 % 87.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 60
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 7 0 22 0 0 199
ร้อยละ 3.07 % 0.00 % 9.65 % 0.00 % 0.00 % 87.28 %

160 : 5 , 0 , 16 , 0 , 0 , 139...3.13 , 0.00 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 86.88 = 21 : 13.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 12.72%

Powered By www.thaieducation.net