โรงเรียนวัดหลักแก้ว (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 0 3 21 0 0 97
ร้อยละ 0.00 % 2.48 % 17.36 % 0.00 % 0.00 % 80.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 0 0 17 0 0 51
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 0 3 41 0 0 168
ร้อยละ 0.00 % 1.42 % 19.34 % 0.00 % 0.00 % 79.25 %

144 : 0 , 3 , 24 , 0 , 0 , 117...0.00 , 2.08 , 16.67 , 0.00 , 0.00 , 81.25 = 27 : 18.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75%

Powered By www.thaieducation.net