โรงเรียนวัดหลักแก้ว (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 92.50 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 0 0 13 0 0 109
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.66 % 0.00 % 0.00 % 89.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 0 0 14 1 0 54
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.29 % 1.45 % 0.00 % 78.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 0 0 30 1 0 200
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.99 % 0.43 % 0.00 % 86.58 %

162 : 0 , 0 , 16 , 0 , 0 , 146...0.00 , 0.00 , 9.88 , 0.00 , 0.00 , 90.12 = 16 : 9.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 13.42%

Powered By www.thaieducation.net