โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 7 1 2 0 0 13
ร้อยละ 30.43 % 4.35 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 56.52 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 8 1 12 0 0 53
ร้อยละ 10.81 % 1.35 % 16.22 % 0.00 % 0.00 % 71.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 15 2 14 0 0 66
ร้อยละ 15.46 % 2.06 % 14.43 % 0.00 % 0.00 % 68.04 %

97 : 15 , 2 , 14 , 0 , 0 , 66...15.46 , 2.06 , 14.43 , 0.00 , 0.00 , 68.04 = 31 : 31.96
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.96%

Powered By www.thaieducation.net