โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 6 1 1 1 0 14
ร้อยละ 26.09 % 4.35 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 9 5 13 0 0 47
ร้อยละ 12.16 % 6.76 % 17.57 % 0.00 % 0.00 % 63.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 15 6 14 1 0 61
ร้อยละ 15.46 % 6.19 % 14.43 % 1.03 % 0.00 % 62.89 %

97 : 15 , 6 , 14 , 1 , 0 , 61...15.46 , 6.19 , 14.43 , 1.03 , 0.00 , 62.89 = 36 : 37.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 37.11%

Powered By www.thaieducation.net