โรงเรียนวัดสิทธาราม (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 38
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 88.37 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 4 2 15 0 0 102
ร้อยละ 3.25 % 1.63 % 12.20 % 0.00 % 0.00 % 82.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 5 2 19 0 0 140
ร้อยละ 3.01 % 1.20 % 11.45 % 0.00 % 0.00 % 84.34 %

166 : 5 , 2 , 19 , 0 , 0 , 140...3.01 , 1.20 , 11.45 , 0.00 , 0.00 , 84.34 = 26 : 15.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.66%

Powered By www.thaieducation.net