โรงเรียนวัดสิทธาราม (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 39
ร้อยละ 4.35 % 2.17 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 84.78 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 7 4 16 0 0 94
ร้อยละ 5.79 % 3.31 % 13.22 % 0.00 % 0.00 % 77.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 9 5 20 0 0 133
ร้อยละ 5.39 % 2.99 % 11.98 % 0.00 % 0.00 % 79.64 %

167 : 9 , 5 , 20 , 0 , 0 , 133...5.39 , 2.99 , 11.98 , 0.00 , 0.00 , 79.64 = 34 : 20.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.36%

Powered By www.thaieducation.net