โรงเรียนบ้านห้วยคล้า (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 6 3 2 0 0 19
ร้อยละ 20.00 % 10.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 63.33 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 6 3 12 0 0 91
ร้อยละ 5.36 % 2.68 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 29
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 82.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 13 6 19 0 0 139
ร้อยละ 7.34 % 3.39 % 10.73 % 0.00 % 0.00 % 78.53 %

142 : 12 , 6 , 14 , 0 , 0 , 110...8.45 , 4.23 , 9.86 , 0.00 , 0.00 , 77.46 = 32 : 22.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.47%

Powered By www.thaieducation.net