โรงเรียนบ้านห้วยคล้า (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 3.33 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 0 1 13 0 0 98
ร้อยละ 0.00 % 0.89 % 11.61 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.59 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 0 2 22 0 0 152
ร้อยละ 0.00 % 1.14 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %

142 : 0 , 2 , 15 , 0 , 0 , 125...0.00 , 1.41 , 10.56 , 0.00 , 0.00 , 88.03 = 17 : 11.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64%

Powered By www.thaieducation.net