โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 5 3 6 2 2 4
ร้อยละ 22.73 % 13.64 % 27.27 % 9.09 % 9.09 % 18.18 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 6 3 8 7 2 63
ร้อยละ 6.74 % 3.37 % 8.99 % 7.87 % 2.25 % 70.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 11 6 14 9 4 67
ร้อยละ 9.91 % 5.41 % 12.61 % 8.11 % 3.60 % 60.36 %

111 : 11 , 6 , 14 , 9 , 4 , 67...9.91 , 5.41 , 12.61 , 8.11 , 3.60 , 60.36 = 44 : 39.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 39.64%

Powered By www.thaieducation.net