โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 18
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 5 4 5 4 4 63
ร้อยละ 5.88 % 4.71 % 5.88 % 4.71 % 4.71 % 74.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 6 4 6 5 4 81
ร้อยละ 5.66 % 3.77 % 5.66 % 4.72 % 3.77 % 76.42 %

106 : 6 , 4 , 6 , 5 , 4 , 81...5.66 , 3.77 , 5.66 , 4.72 , 3.77 , 76.42 = 25 : 23.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 23.58%

Powered By www.thaieducation.net