โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
241
จำนวน(คน) 23 16 36 9 26 131
ร้อยละ 9.54 % 6.64 % 14.94 % 3.73 % 10.79 % 54.36 %
ระดับประถมศึกษา
1285
จำนวน(คน) 93 67 276 36 203 610
ร้อยละ 7.24 % 5.21 % 21.48 % 2.80 % 15.80 % 47.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1526 คน
จำนวน(คน) 116 83 312 45 229 741
ร้อยละ 7.60 % 5.44 % 20.45 % 2.95 % 15.01 % 48.56 %

1526 : 116 , 83 , 312 , 45 , 229 , 741...7.60 , 5.44 , 20.45 , 2.95 , 15.01 , 48.56 = 785 : 51.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1526 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 785 คน คิดเป็นร้อยละ 51.44%

Powered By www.thaieducation.net