โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
239
จำนวน(คน) 9 16 26 8 27 153
ร้อยละ 3.77 % 6.69 % 10.88 % 3.35 % 11.30 % 64.02 %
ระดับประถมศึกษา
1288
จำนวน(คน) 27 51 117 36 95 962
ร้อยละ 2.10 % 3.96 % 9.08 % 2.80 % 7.38 % 74.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1527 คน
จำนวน(คน) 36 67 143 44 122 1115
ร้อยละ 2.36 % 4.39 % 9.36 % 2.88 % 7.99 % 73.02 %

1527 : 36 , 67 , 143 , 44 , 122 , 1115...2.36 , 4.39 , 9.36 , 2.88 , 7.99 , 73.02 = 412 : 26.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1527 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 412 คน คิดเป็นร้อยละ 26.98%

Powered By www.thaieducation.net