โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 5 1 3 0 0 15
ร้อยละ 20.83 % 4.17 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 8 0 12 0 0 67
ร้อยละ 9.20 % 0.00 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 77.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 13 1 15 0 0 82
ร้อยละ 11.71 % 0.90 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 73.87 %

111 : 13 , 1 , 15 , 0 , 0 , 82...11.71 , 0.90 , 13.51 , 0.00 , 0.00 , 73.87 = 29 : 26.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 26.13%

Powered By www.thaieducation.net