โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 5 1 3 0 0 16
ร้อยละ 20.00 % 4.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 64.00 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 11 0 13 0 0 63
ร้อยละ 12.64 % 0.00 % 14.94 % 0.00 % 0.00 % 72.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 16 1 16 0 0 79
ร้อยละ 14.29 % 0.89 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 70.54 %

112 : 16 , 1 , 16 , 0 , 0 , 79...14.29 , 0.89 , 14.29 , 0.00 , 0.00 , 70.54 = 33 : 29.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 29.46%

Powered By www.thaieducation.net