โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 7 0 2 0 1 14
ร้อยละ 29.17 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 4.17 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 9 1 26 0 0 76
ร้อยละ 8.04 % 0.89 % 23.21 % 0.00 % 0.00 % 67.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 16 1 29 0 1 107
ร้อยละ 10.39 % 0.65 % 18.83 % 0.00 % 0.65 % 69.48 %

136 : 16 , 1 , 28 , 0 , 1 , 90...11.76 , 0.74 , 20.59 , 0.00 , 0.74 , 66.18 = 46 : 33.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 30.52%

Powered By www.thaieducation.net