โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 96.88 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 80
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 4.60 % 0.00 % 0.00 % 91.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 3 0 11 0 0 161
ร้อยละ 1.71 % 0.00 % 6.29 % 0.00 % 0.00 % 92.00 %

119 : 3 , 0 , 5 , 0 , 0 , 111...2.52 , 0.00 , 4.20 , 0.00 , 0.00 , 93.28 = 8 : 6.72
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00%

Powered By www.thaieducation.net