โรงเรียนวัดต้นทอง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 8
ร้อยละ 18.18 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
24
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 18
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 35 คน
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 26
ร้อยละ 11.43 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %

35 : 4 , 0 , 5 , 0 , 0 , 26...11.43 , 0.00 , 14.29 , 0.00 , 0.00 , 74.29 = 9 : 25.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 35 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71%

Powered By www.thaieducation.net