โรงเรียนวัดไผ่วง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 3
ร้อยละ 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 0 0 0 0 1 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.56 % 97.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 43 คน
จำนวน(คน) 0 1 0 0 1 41
ร้อยละ 0.00 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 2.33 % 95.35 %

43 : 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 41...0.00 , 2.33 , 0.00 , 0.00 , 2.33 , 95.35 = 2 : 4.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65%

Powered By www.thaieducation.net