โรงเรียนวัดวันอุทิศ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 0 5 0 3 24
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 14.71 % 0.00 % 8.82 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 3 0 4 0 7 79
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 4.30 % 0.00 % 7.53 % 84.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 3 0 3 0 4 22
ร้อยละ 9.38 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 12.50 % 68.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 8 0 12 0 14 125
ร้อยละ 5.03 % 0.00 % 7.55 % 0.00 % 8.81 % 78.62 %

127 : 5 , 0 , 9 , 0 , 10 , 103...3.94 , 0.00 , 7.09 , 0.00 , 7.87 , 81.10 = 24 : 18.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.38%

Powered By www.thaieducation.net