โรงเรียนวัดวันอุทิศ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 1 0 0 2 31
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 5.88 % 91.18 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 0 2 0 0 5 86
ร้อยละ 0.00 % 2.15 % 0.00 % 0.00 % 5.38 % 92.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 0 0 5 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 16.13 % 83.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 0 3 0 0 12 143
ร้อยละ 0.00 % 1.90 % 0.00 % 0.00 % 7.59 % 90.51 %

127 : 0 , 3 , 0 , 0 , 7 , 117...0.00 , 2.36 , 0.00 , 0.00 , 5.51 , 92.13 = 10 : 7.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.49%

Powered By www.thaieducation.net