โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 4 0 4 0 24
ร้อยละ 5.88 % 11.76 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 4 3 6 7 3 71
ร้อยละ 4.26 % 3.19 % 6.38 % 7.45 % 3.19 % 75.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 6 7 6 11 3 95
ร้อยละ 4.69 % 5.47 % 4.69 % 8.59 % 2.34 % 74.22 %

128 : 6 , 7 , 6 , 11 , 3 , 95...4.69 , 5.47 , 4.69 , 8.59 , 2.34 , 74.22 = 33 : 25.78
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.78%

Powered By www.thaieducation.net