โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 1 0 1 0 26
ร้อยละ 12.50 % 3.13 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 3 4 4 2 2 82
ร้อยละ 3.09 % 4.12 % 4.12 % 2.06 % 2.06 % 84.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 7 5 4 3 2 108
ร้อยละ 5.43 % 3.88 % 3.10 % 2.33 % 1.55 % 83.72 %

129 : 7 , 5 , 4 , 3 , 2 , 108...5.43 , 3.88 , 3.10 , 2.33 , 1.55 , 83.72 = 21 : 16.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.28%

Powered By www.thaieducation.net