โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 0 0 3 0 3 4
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 30.00 % 0.00 % 30.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 2 1 7 3 5 13
ร้อยละ 6.45 % 3.23 % 22.58 % 9.68 % 16.13 % 41.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 41 คน
จำนวน(คน) 2 1 10 3 8 17
ร้อยละ 4.88 % 2.44 % 24.39 % 7.32 % 19.51 % 41.46 %

41 : 2 , 1 , 10 , 3 , 8 , 17...4.88 , 2.44 , 24.39 , 7.32 , 19.51 , 41.46 = 24 : 58.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 41 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 58.54%

Powered By www.thaieducation.net