โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 0 1 3 1 0 5
ร้อยละ 0.00 % 10.00 % 30.00 % 10.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 2 3 9 1 0 16
ร้อยละ 6.45 % 9.68 % 29.03 % 3.23 % 0.00 % 51.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 41 คน
จำนวน(คน) 2 4 12 2 0 21
ร้อยละ 4.88 % 9.76 % 29.27 % 4.88 % 0.00 % 51.22 %

41 : 2 , 4 , 12 , 2 , 0 , 21...4.88 , 9.76 , 29.27 , 4.88 , 0.00 , 51.22 = 20 : 48.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 41 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 48.78%

Powered By www.thaieducation.net