โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 8
ร้อยละ 27.78 % 0.00 % 27.78 % 0.00 % 0.00 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 5 2 17 1 3 34
ร้อยละ 8.06 % 3.23 % 27.42 % 1.61 % 4.84 % 54.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 10 2 22 1 3 42
ร้อยละ 12.50 % 2.50 % 27.50 % 1.25 % 3.75 % 52.50 %

80 : 10 , 2 , 22 , 1 , 3 , 42...12.50 , 2.50 , 27.50 , 1.25 , 3.75 , 52.50 = 38 : 47.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50%

Powered By www.thaieducation.net