โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 9
ร้อยละ 26.32 % 0.00 % 26.32 % 0.00 % 0.00 % 47.37 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 5 3 20 0 1 33
ร้อยละ 8.06 % 4.84 % 32.26 % 0.00 % 1.61 % 53.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 10 3 25 0 1 42
ร้อยละ 12.35 % 3.70 % 30.86 % 0.00 % 1.23 % 51.85 %

81 : 10 , 3 , 25 , 0 , 1 , 42...12.35 , 3.70 , 30.86 , 0.00 , 1.23 , 51.85 = 39 : 48.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15%

Powered By www.thaieducation.net