โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 38
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 3 2 20 0 0 95
ร้อยละ 2.50 % 1.67 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 5 4 24 0 0 133
ร้อยละ 3.01 % 2.41 % 14.46 % 0.00 % 0.00 % 80.12 %

166 : 5 , 4 , 24 , 0 , 0 , 133...3.01 , 2.41 , 14.46 , 0.00 , 0.00 , 80.12 = 33 : 19.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.88%

Powered By www.thaieducation.net