โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 4 7 0 2 31
ร้อยละ 4.35 % 8.70 % 15.22 % 0.00 % 4.35 % 67.39 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 3 2 29 0 0 86
ร้อยละ 2.50 % 1.67 % 24.17 % 0.00 % 0.00 % 71.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 5 6 36 0 2 117
ร้อยละ 3.01 % 3.61 % 21.69 % 0.00 % 1.20 % 70.48 %

166 : 5 , 6 , 36 , 0 , 2 , 117...3.01 , 3.61 , 21.69 , 0.00 , 1.20 , 70.48 = 49 : 29.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 29.52%

Powered By www.thaieducation.net