โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 2 4 1 0 37
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 8.70 % 2.17 % 0.00 % 80.43 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 7 0 35 0 1 78
ร้อยละ 5.79 % 0.00 % 28.93 % 0.00 % 0.83 % 64.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 9 2 39 1 1 115
ร้อยละ 5.39 % 1.20 % 23.35 % 0.60 % 0.60 % 68.86 %

167 : 9 , 2 , 39 , 1 , 1 , 115...5.39 , 1.20 , 23.35 , 0.60 , 0.60 , 68.86 = 52 : 31.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 31.14%

Powered By www.thaieducation.net