โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 3 2 0 0 0 15
ร้อยละ 15.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 2 6 4 0 1 56
ร้อยละ 2.90 % 8.70 % 5.80 % 0.00 % 1.45 % 81.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 5 4 3 0 0 24
ร้อยละ 13.89 % 11.11 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 10 12 7 0 1 95
ร้อยละ 8.00 % 9.60 % 5.60 % 0.00 % 0.80 % 76.00 %

89 : 5 , 8 , 4 , 0 , 1 , 71...5.62 , 8.99 , 4.49 , 0.00 , 1.12 , 79.78 = 18 : 20.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00%

Powered By www.thaieducation.net