โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.53 % 5.26 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 2 3 8 2 0 53
ร้อยละ 2.94 % 4.41 % 11.76 % 2.94 % 0.00 % 77.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 1 6 3 0 0 29
ร้อยละ 2.56 % 15.38 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 74.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 3 9 13 3 0 98
ร้อยละ 2.38 % 7.14 % 10.32 % 2.38 % 0.00 % 77.78 %

87 : 2 , 3 , 10 , 3 , 0 , 69...2.30 , 3.45 , 11.49 , 3.45 , 0.00 , 79.31 = 18 : 20.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

Powered By www.thaieducation.net