โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 1 4 11 0 0 52
ร้อยละ 1.47 % 5.88 % 16.18 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 1 8 0 0 31
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 19.51 % 0.00 % 0.00 % 75.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 2 6 21 0 0 98
ร้อยละ 1.57 % 4.72 % 16.54 % 0.00 % 0.00 % 77.17 %

86 : 1 , 5 , 13 , 0 , 0 , 67...1.16 , 5.81 , 15.12 , 0.00 , 0.00 , 77.91 = 19 : 22.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.83%

Powered By www.thaieducation.net