โรงเรียนวัดทองเลื่อน (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 23
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 2 0 11 0 0 59
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 15.28 % 0.00 % 0.00 % 81.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 4 0 14 0 0 82
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 14.00 % 0.00 % 0.00 % 82.00 %

100 : 4 , 0 , 14 , 0 , 0 , 82...4.00 , 0.00 , 14.00 , 0.00 , 0.00 , 82.00 = 18 : 18.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00%

Powered By www.thaieducation.net