โรงเรียนวัดบ้านเพชร (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 13
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 6 6 7 0 0 74
ร้อยละ 6.45 % 6.45 % 7.53 % 0.00 % 0.00 % 79.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 7 7 9 0 0 87
ร้อยละ 6.36 % 6.36 % 8.18 % 0.00 % 0.00 % 79.09 %

110 : 7 , 7 , 9 , 0 , 0 , 87...6.36 , 6.36 , 8.18 , 0.00 , 0.00 , 79.09 = 23 : 20.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.91%

Powered By www.thaieducation.net