โรงเรียนวัดบ้านเพชร (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 11
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 6 6 7 0 0 73
ร้อยละ 6.52 % 6.52 % 7.61 % 0.00 % 0.00 % 79.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 7 7 9 0 0 84
ร้อยละ 6.54 % 6.54 % 8.41 % 0.00 % 0.00 % 78.50 %

107 : 7 , 7 , 9 , 0 , 0 , 84...6.54 , 6.54 , 8.41 , 0.00 , 0.00 , 78.50 = 23 : 21.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50%

Powered By www.thaieducation.net