โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 16
ร้อยละ 13.64 % 0.00 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 2 0 4 3 2 55
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 6.06 % 4.55 % 3.03 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 5 0 7 3 2 71
ร้อยละ 5.68 % 0.00 % 7.95 % 3.41 % 2.27 % 80.68 %

88 : 5 , 0 , 7 , 3 , 2 , 71...5.68 , 0.00 , 7.95 , 3.41 , 2.27 , 80.68 = 17 : 19.32
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 19.32%

Powered By www.thaieducation.net