โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 16
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 0 0 7 2 1 57
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.45 % 2.99 % 1.49 % 85.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 1 0 11 2 1 73
ร้อยละ 1.14 % 0.00 % 12.50 % 2.27 % 1.14 % 82.95 %

88 : 1 , 0 , 11 , 2 , 1 , 73...1.14 , 0.00 , 12.50 , 2.27 , 1.14 , 82.95 = 15 : 17.05
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.05%

Powered By www.thaieducation.net