โรงเรียนอนุบาลแสวงหา (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 10 1 17 1 0 32
ร้อยละ 16.39 % 1.64 % 27.87 % 1.64 % 0.00 % 52.46 %
ระดับประถมศึกษา
212
จำนวน(คน) 17 11 49 0 0 135
ร้อยละ 8.02 % 5.19 % 23.11 % 0.00 % 0.00 % 63.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 7 7 15 0 0 33
ร้อยละ 11.29 % 11.29 % 24.19 % 0.00 % 0.00 % 53.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 335 คน
จำนวน(คน) 34 19 81 1 0 200
ร้อยละ 10.15 % 5.67 % 24.18 % 0.30 % 0.00 % 59.70 %

273 : 27 , 12 , 66 , 1 , 0 , 167...9.89 , 4.40 , 24.18 , 0.37 , 0.00 , 61.17 = 106 : 38.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 335 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 135 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30%

Powered By www.thaieducation.net