โรงเรียนอนุบาลแสวงหา (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 5 0 10 1 0 44
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 16.67 % 1.67 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 12 8 37 0 0 158
ร้อยละ 5.58 % 3.72 % 17.21 % 0.00 % 0.00 % 73.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 10 3 13 0 0 36
ร้อยละ 16.13 % 4.84 % 20.97 % 0.00 % 0.00 % 58.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 337 คน
จำนวน(คน) 27 11 60 1 0 238
ร้อยละ 8.01 % 3.26 % 17.80 % 0.30 % 0.00 % 70.62 %

275 : 17 , 8 , 47 , 1 , 0 , 202...6.18 , 2.91 , 17.09 , 0.36 , 0.00 , 73.45 = 73 : 26.55
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 337 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 29.38%

Powered By www.thaieducation.net