โรงเรียนอนุบาลแสวงหา (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 5 0 5 2 2 44
ร้อยละ 8.62 % 0.00 % 8.62 % 3.45 % 3.45 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 12 9 35 5 20 134
ร้อยละ 5.58 % 4.19 % 16.28 % 2.33 % 9.30 % 62.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 4 2 4 2 2 48
ร้อยละ 6.45 % 3.23 % 6.45 % 3.23 % 3.23 % 77.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 335 คน
จำนวน(คน) 21 11 44 9 24 226
ร้อยละ 6.27 % 3.28 % 13.13 % 2.69 % 7.16 % 67.46 %

273 : 17 , 9 , 40 , 7 , 22 , 178...6.23 , 3.30 , 14.65 , 2.56 , 8.06 , 65.20 = 95 : 34.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 335 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 109 คน คิดเป็นร้อยละ 32.54%

Powered By www.thaieducation.net