โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 3 5 0 0 37
ร้อยละ 4.26 % 6.38 % 10.64 % 0.00 % 0.00 % 78.72 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 4 8 20 0 0 109
ร้อยละ 2.84 % 5.67 % 14.18 % 0.00 % 0.00 % 77.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 1 1 14 0 0 50
ร้อยละ 1.52 % 1.52 % 21.21 % 0.00 % 0.00 % 75.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 254 คน
จำนวน(คน) 7 12 39 0 0 196
ร้อยละ 2.76 % 4.72 % 15.35 % 0.00 % 0.00 % 77.17 %

188 : 6 , 11 , 25 , 0 , 0 , 146...3.19 , 5.85 , 13.30 , 0.00 , 0.00 , 77.66 = 42 : 22.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 254 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 22.83%

Powered By www.thaieducation.net