โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 4 1 4 0 0 38
ร้อยละ 8.51 % 2.13 % 8.51 % 0.00 % 0.00 % 80.85 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 5 4 19 0 0 111
ร้อยละ 3.60 % 2.88 % 13.67 % 0.00 % 0.00 % 79.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 2 1 13 0 0 51
ร้อยละ 2.99 % 1.49 % 19.40 % 0.00 % 0.00 % 76.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 11 6 36 0 0 200
ร้อยละ 4.35 % 2.37 % 14.23 % 0.00 % 0.00 % 79.05 %

186 : 9 , 5 , 23 , 0 , 0 , 149...4.84 , 2.69 , 12.37 , 0.00 , 0.00 , 80.11 = 37 : 19.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 20.95%

Powered By www.thaieducation.net