โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 11 3 5 0 0 28
ร้อยละ 23.40 % 6.38 % 10.64 % 0.00 % 0.00 % 59.57 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 13 9 22 1 0 94
ร้อยละ 9.35 % 6.47 % 15.83 % 0.72 % 0.00 % 67.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 5 1 13 0 0 48
ร้อยละ 7.46 % 1.49 % 19.40 % 0.00 % 0.00 % 71.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 29 13 40 1 0 170
ร้อยละ 11.46 % 5.14 % 15.81 % 0.40 % 0.00 % 67.19 %

186 : 24 , 12 , 27 , 1 , 0 , 122...12.90 , 6.45 , 14.52 , 0.54 , 0.00 , 65.59 = 64 : 34.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 32.81%

Powered By www.thaieducation.net